Svētdiena, 19. maijs. Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika; Rīt: Venta, Salvis, Selva  
KARTE
Pieteikties jaunumiem
Meklēšana portālā
Sekojiet Līdzi

   
Twitter

Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā (LNPL)


Kas ir LNPL?

LNPL ir augstākā Lielbritanijā dzīvojošo latviešu vēlēta pārstāvniecība. Dibināta 1950. gadā, tā ir kopīgo nacionāli polītisko interešu sargāšanai un latviešu tautas brīvības un demokratiskas Latvijas valsts neatkarības veicināšanai un atbalstīšanai. Padome sadarbojas ar Latvijas diplomā-tiskajām pārstāvniecībām un citām latviešu organizācijām.

LNPL mērķi un uzdevumi

LNPL dibinot, tās galvenais mērķis bija cīņa par Latvijas valsts brīvību un demokratiskas valsts neatkarības atjaunošanu. Kopš neatkarības atgūšanas 1991.gadā LNPL turpina veicināt un atbalstīt latviešu tautas brīvību. Tā vada Lielbritanijas latviešu nacionāli polītisko darbu un pārstāv Lielbritanijas latviešus starptautiskās sanāksmēs un institūtos, kā arī citu zemju latviešu organizācijās, sadarbojoties ar tām un ar citu tautu organizācijām. LNPL cenšas saglabāt un kopt latviešu kultūru, izglītību un valodu, kā arī veicina un atbalsta latviešu sabiedrisko darbību Lielbritanijā.

LNPL darbības gaita un nozares

LNPL sesijas ir ievēlēto LNPL locekļu kopsanāksmes un augstākais padomes lēmējorgans. LNPL sesijas sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienreiz gadā. Padomes sesijas var būt atklātas vai slēgtas. LNPL izpildu organs ir LNPL prezidijs septiņu locekļu sastāvā, kuŗu ievēlē uz padomes pilnvaru laiku. LNPL prezidijs veic visu LNPL darbu, tas izstrādā budžetu un sniedz LNPL sesijai pārskatus par savu darbību. Kopš 1984. gada LNPL prezidijs darbojies šādās nozarēs: iekšējās informācijas, ārējās informācijas, kultūras, izglītības, saimnieciskā un  kultūras dokumentācijas nozarē. Citu uzdevumu veikšanai pēc vajadzības var pieaicināt referentus vai izveidot citas nozares, piemēram, LNPL tīmekļa vietnes izveidei, administrācijai, u.tml.

Ārējās informācijas nozare

Atkarībā no polītiskām vēsmām, nozares vadītājs un viņa palīgi informē cittautiešus par Latviju un latviešiem, atspēkojot Krievijas (agrāk padomju) propagandu. Šī nozare sadarbojas ar Daugavas Vanagu fonda Informācijas daļu un Latvijas Republikas vēstniecību Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. Nozares vadītājs arī sadarbojas ar vietējām pašvaldībām par tiesību pārkāpumiem un palīdzības sniegšanu.

Iekšējās informācijas un administrācijas nozare

LNPL kontekstā iekšējā informācija ir tā, ko nozare sniedz latviešu sabiedrībai, informējot par LNPL darbību vietējos biļetenos, laikrakstā Brīvā Latvija un arī citos plašsaziņas avotos.

Kultūras nozare

LNPL organizē un atbalsta daudz kultūras notikumu, īpaši koncertus, literārus priekšnesumus un mākslas izstādes. Nozares vadītāja pārskata kultūras pasākumus Lielbritanijā, līdztekus uzturot sakarus ar Latvijas māksliniekiem. Top jaunas tautas deju kopas, koŗi un veidojas amatieru teātŗu grupas.

Izglītības nozare

Nozares vadītājs saskaņo izglītības nodarbības Lielbritanijā, īpaši latviešu skoliņas. Viņš pārvalda un koordinē bērnu un jauniešu svētkus "Puķu bērni",  kā arī sniedz pārskatu par latviešu skolām un vasaras 3x3 nometnēm, to skaitā Eiropas vasaras skolu.

Jaunatnes nozare

Pēc ilgāka laika pasīvitātes šajā LNPL sasaukumā Jaunatnes nozare atsākusi darbību, sadarbojoties ar Izglītības nozari un Kultūras nozari. Kamēr nedēļas nogales skoliņu skaits strauji pieaug, ir tomēr rūpes par pusaudžiem un jaunatni līdz 30 gadiem.

Saimnieciskā nozare

Šī nozare ir atbildīga par LNPL saimniecisko darbību, sniedzot padomus par ieguldījumiem un kārtojot grāmatvedību. Tā ir aktīvi iesaistīta arī līdzekļu vākšanā.

Kultūras dokumentācijas nozare

Šo nozari izveidoja, lai sniegtu pārskatu par latviešu bibliotēku attīstību Lielbritanijā. Tās darbinieki arī vāc materiālus par latviešu rosmēm Lielbritanijā, lai veidotu archīvu Latviešu dokumentācijas centrā (LDC) DVF lauku īpašumā “Straumēni”. Nozīmīgs nozares darbs ir trimdas dokumentācijas vākšana un sūtīšana uz bibliotēkām Latvijā. Tiek arī veidota Lielbritanijas latviešu sarīkojumu datu bāze 1946-2014.

Finances

LNPL līdzekļus veido ziedojumi, testamentārie novēlējumi, ienākumi no pasākumiem un ieguldījumu procenti. Izdevumus rada pabalsti (naudas pie-šķīrumi un aizdevumi) organizācijām un atsevišķām personām, lai atbalstītu latviešu pasākumus un projektus.

LNPL vēlēšanas un sastāvs

LNPL darbu veic 19 vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās ievēlēti locekļi un viņu pilnvaru laiks ir četri gadi. LNPL locekļa amats ir goda amats. Par LNPL locekli var ievēlēt katru Lielbritanijā dzīvojošu latvieti, kas vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu, prot latviešu valodu un ir reģistrēts* pie LNPL.

Ja viņi reģistrēti pie LNPL, aktīvās vēlēšanu tiesības ir:

  • visiem Lielbritanijā dzīvojošiem latviešiem, 
  • viņu ģimenes locekļiem un 
  • cittautiešiem, Latvijas pilsoņiem, kas vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadus. 

Kā var iesaistīties LNPL darbā?

Ikviens var sekmēt LNPL darbu, atbalstot latviešu sabiedriskos un kultūras pasākumus un piedaloties LNPL vēlēšanās, ja ir tiesīgs.

* Reģistrācijas veidlapas var saņemt, rakstot uz  info@lnpl.org.uk

Reklāma
© 2019. All rigts reserved. Created by MB Studija »